ຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ

ລາຍລະອຽດ ລາຄາປັດຈຸບັນ ຄ່າໄຟຟ້າ
0 ຫາ 25 348 8,700 ກີບ
26 ຫາ 150 414 51,750 ກີບ
150 ຂຶ້ນໄປ 999 ..... ກີບ

{{ kwh1 }} kWh {{ price1 }} ກີບ
{{ kwh2 }} kWh {{ price2 }} ກີບ
{{ kwh3 }} kWh {{ price3 }} ກີບ
ລວມ {{ priceTotal }} ກີບ
ຄ່າເຊົ່າກົງເຕີ {{ counter }} ກີບ
ໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ {{ debt }} ກີບ
ພາສີ {{ tax }} ກີບ
ລວມທັງໝົດ {{overall}} ກີບ

ພັດທະນາໂດຍ: ແສງໄຊ ໄຊຍະຈັກ